top of page

Privacyvoorwaarden

Privacy is belangrijk

Jouw persoonlijke gegevens beschermen en jouw privacy respecteren: dat vinden we belangrijk. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Dit houdt in dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;

 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Uitdrukkelijk jouw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pomona cvba zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Pomona cvba, Beenaertwijk 30, 9100 Sint-Niklaas
pomonacoop@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Voor het bezorgen van briefcorrespondentie, nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Voor het bezorgen van persberichten aan persmedewerkers.

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Pomona cvba en Pomona vzw.


Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en rekeningnummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum


We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.


Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.


Concreet:

 • Je persoonsgegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.


Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.

 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kunt ons bereiken via:

Pomona cvba, Beenaertwijk 30, 9100 Sint-Niklaas
pomonacoop@gmail.com

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website.

Privacyvoorwaarden: Text
bottom of page